aannamebeleid en inschrijfformulier

Aannamebeleid en toelatingsprocedure

Kinderen dienen 4 jaar oud te zijn bij aanvang van het schooljaar. De Eekhoorn biedt lessen aan van groep 1 tot en met groep 8 alsmede Voortgezet Onderwijs (indien voldoende animo).

  • Kinderen dienen in staat te zijn voldoende Nederlands te verstaan om de lessen te kunnen volgen. Dit zal, bij twijfel, worden getoetst
  • Indien het begrip van de Nederlandse taal (nog) niet voldoende is om de lessen te volgen (richting 3 niveau) dan dient, in overleg met de ouders, door middel van bijles het gewenste niveau te worden bereikt alvorens in te stromen in het reguliere NTC programma
  • Inschrijving dient te geschieden voor een heel schooljaar.

De formele aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats met behulp van een inschrijvingsformulier nieuwe leerlingen 2021-2022, waarop gegevens van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers staan. Herinschrijven voor terugkerende kinderen gaat volgens het her-inschrijvingsformulier 2021-2022.

Bij aanmelding verstrekt u indien mogelijk aan de school het leerling dossier dat u als ouders bij vertrek op de vorige school heeft ontvangen.

Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd, worden onder andere gevraagd:

  • het onderwijskundig rapport
  • de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toets gegevens
  • het laatste schoolrapport
  • bewijs van uitschrijving vorige school
  • een eventueel handelingsplan (indien van toepassing)

Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs. Mocht er geen leerling dossier zijn, dan is de leerling (vanaf groep 3) verplicht een toelatingstoets af te nemen.

Om een plek op de Eekhoorn te kunnen garanderen dient inschrijving van huidige leerlingen te geschieden vóór 6 juni, d.m.v. een inschrijvingsformulier en betaling van de inschrijvingskosten van $ 50,- (per gezin). Indien een leerling is ingeschreven, maar ouders of omstandigheden (er) onverhoopt besluiten/voor zorgen dat de betreffende leerling het komende schooljaar niet kan volgen, zullen de door de school gemaakte kosten (voor bijvoorbeeld reeds aangeschaft materiaal) één op één aan de ouders worden doorberekend. De bovengenoemde inschrijvingskosten van $ 50,- kunnen niet terugbetaald worden.

Er zal een kennismakings-/intake gesprek plaatsvinden waarin bovenstaande gegevens met de ouder worden doorgesproken, alsmede de regels van de school. In dit gesprek wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral ook van zijn niveau van de Nederlandse taal. In het gesprek zal ook nadruk worden gelegd op het verwachtingspatroon van de ouders en de mogelijkheden en doelstelling van de Eekhoorn om aan dit verwachtingspatroon te kunnen voldoen.


\
eekhoornwitklein